hảm tính toán trong sql

Hàm tính toán trong SQL hoàn toàn tương tự như trong Excel nhưng nếu bạn biết cách sử dụng chúng trên SQL thì kết quả đáng kinh ngạc hơn rất nhiều nếu bạn sử dụng chúng trên Excel.

SQL có thể giúp bạn xử lý hàng chục file dữ liệu nặng chỉ trong vài phút trong khi Excel lấy đi của bạn rất nhiều khi xử lý những tác vụ cơ bản này.

          ‘ Bí mật sử dụng SQL để giảm thiểu công việc trên Excel

1/ COUNT() - Hàm đếm trong SQL

Hàm COUNT trong SQL Server dùng để đếm số lượng bản ghi (dữ liệu mỗi hàng) có trong một bảng dữ liệu. Những giá trị NULL sẽ không được tính và xem như bỏ qua.

Để sử dụng hàm COUNT trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:
            SELECT COUNT(cot1), COUNT(cot2),… 
            FROM Tên_bảng

Bạn cũng có thể dùng cách này cho các cột và so sánh giá trị giữa các cột xem có cột nào có giá trị Null hay không.

Bảng của mình có 25 records (góc phải) và sau khi kiểm tra cà 5 cột thì không có cột nào bị thiếu. Không dòng nào có chứa giá trị Null, tức mỗi dòng đều có đủ 4 trường dữ liệu.

Ứng dụng kết hợp COUNT và Group By để đếm theo nhóm đối tượng

Chúng ta có thể vận dụng COUNT kết hợp GROUP BY để thực hiện một thống kê đơn giản.  Trong bảng HOADON này, mình sẽ tính tổng số hóa đơn của mỗi khách hàng 

Cú pháp như sau:
            SELECT    MAKH , 
                              COUNT(SOHD)
            FROM HOADON
            GROUP BY MAKH

Bạn có thể hiểu cú pháp này như sau: chọn (SELECT) cột MAKH, đếm (COUNT) số hóa đơn từ (FROM) bảng HOADON,  sau đó đếm và gộp nhóm (GROUP BY) số hóa đơn  này lại theo MAKH

2/ Hàm tính toán trong SQL được sử dụng nhiều nhất - SUM()

Hàm SUM trong SQL Server dùng để tính tổng giá trị của một cột.

Để sử dụng hàm SUM trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:
            SELECT SUM(cot1), SUM(cot2),… 
            FROM Tên_bảng

Chúng ta có thể tính tổng của cột TRIGIA theo cú pháp:
            SELECT SUM(TRIGIA) 
            FROM HOADON

Ứng dụng kết hợp SUM và Group By để tính tổng theo nhóm đối tượng

Chúng ta có thể vận dụng SUM kết hợp GROUP BY để thực hiện tính tổng số chi tiêu của mỗi khách hàng. Trong bảng HOADON này, mình sẽ tính tổng số chi tiêu của mỗi khách hàng theo cú pháp như sau:

            SELECT    MAKH , 
                              SUM(TRIGIA)
            FROM HOADON
            GROUP BY MAKH

Bạn có thể hiểu cú pháp này như sau: chọn (SELECT) cột MAKH, tính tổng (SUM) giá trị các hóa đơn từ (FROM) bảng HOADON, gộp nhóm (GROUP BY) theo MAKH

2/ SUM() - Hàm tính tổng trong SQL

Một trong những hàm tính toán trong SQL chúng ta vẫn hay sử dụng là SUM trong SQL Server dùng để tính tổng giá trị của một cột.

Để sử dụng hàm SUM trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:
            SELECT SUM(cot1), SUM(cot2),… 
            FROM Tên_bảng

Chúng ta có thể tính tổng của cột TRIGIA theo cú pháp:
            SELECT SUM(TRIGIA) 
            FROM HOADON

Ứng dụng kết hợp SUM và Group By để tính tổng theo nhóm đối tượng

Chúng ta có thể vận dụng SUM kết hợp GROUP BY để thực hiện tính tổng số chi tiêu của mỗi khách hàng. Trong bảng HOADON này, mình sẽ tính tổng số chi tiêu của mỗi khách hàng theo cú pháp như sau:

            SELECT    MAKH , 
                              SUM(TRIGIA)
            FROM HOADON
            GROUP BY MAKH

Bạn có thể hiểu cú pháp này như sau: chọn (SELECT) cột MAKH, tính tổng (SUM) giá trị các hóa đơn từ (FROM) bảng HOADON, gộp nhóm (GROUP BY) theo MAKH

3/ AVG() - Hàm tính trung bình trong SQL

Hàm AVG trong SQL Server dùng để tính giá trị trung bình của một cột.

Để sử dụng hàm AVG trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:
            SELECT AVG(cot1), AVG(cot2),… 
            FROM Tên_bảng

Chúng ta có thể tính giá trị trung bình của cột TRIGIA theo cú pháp:
            SELECT AVG(TRIGIA) 
            FROM HOADON

Ứng dụng kết hợp AVG và Group By để tính giá trị trung bình theo nhóm đối tượng

Chúng ta có thể vận dụng AVG kết hợp GROUP BY để thực hiện tính chi tiêu trung bình của mỗi khách hàng. Trong bảng HOADON này, mình sẽ tính chi tiêu trung bình của mỗi khách hàng theo cú pháp như sau:

            SELECT    MAKH , 
                              AVG(TRIGIA)
            FROM HOADON
            GROUP BY MAKH

Bạn có thể hiểu cú pháp này như sau: chọn (SELECT) cột MAKH, tính giá trị trung bình (AVG) giá trị các hóa đơn từ (FROM) bảng HOADON, gộp nhóm (GROUP BY) theo MAKH.

Khách hàng 1Khách hàng 2 có giá trị trung bình mỗi hóa đơn cho 1 lần mua là: 1865714.2857142857 và 140000.

4/ Hàm tính toán trong SQL tiếp theo - MIN()

Hàm MIN trong SQL Server dùng để tìm giá trị nhỏ nhất của một cột.

Để sử dụng hàm MIN trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:
            SELECT MIN(cot1), AVG(cot2),… 
            FROM Tên_bảng

Chúng ta có thể tìm giá trị hóa đơn có giá trị nhỏ nhất của cột TRIGIA theo cú pháp:
            SELECT AVG(TRIGIA) 
            FROM HOADON

Ứng dụng kết hợp MIN và Group By để tìm giá trị nhỏ nhất theo nhóm đối tượng

Ví dụ này chúng ta sẽ kết hợp sử dụng  MIN và GROUP BY để thực hiện tìm ra hóa đơn có giá trị nhỏ nhất của mỗi khách hàng. Trong bảng HOADON này, mình sẽ tìm hóa đơn nhỏ nhất của mỗi khách hàng và chọn theo cú pháp như sau:

            SELECT    MAKH , 
                              MIN(TRIGIA)
            FROM HOADON
            GROUP BY MAKH

5/ MIN() - Hàm tìm giá trị lớn nhất trong SQL

Hàm MAX có cách dùng hoàn toàn giống với hàm MIN

Bạn có thể sử dụng cú pháp giống như cách dùng với hàm MIN để tìm ra:
1/ Hóa đơn có giá trị nhỏ nhất trong cột trị giá
2/ Tìm ra số tiền lớn nhất mà mỗi khách hàng đã chi trả.
            “Xem thêm hàm tính toán trong SQL P2

Hàm tính toán trong SQL hoàn toàn giống hệt các hàm tính toán chúng ta vẫn hay thường dùng trong Excel. Tuy nhiên, chúng ta chỉ mất 4 dòng chữ ngắn gọn để thực hiện phép tính toán cho cả bảng data. Nếu bạn sử dụng các hàm tính toán trong SQL này thay cho Excel đặc biệt là với các file cực kỳ năng. Bạn sẽ có thể chuyển sang dùng SQL mãi mãi thay vì Excel bởi vì khả năng xử lý nhanh và nhạy của chúng.

Nội dung