Hướng dẫn các câu lệnh SQL cơ bản

Tiếp nối series chia sẻ về SQL, GNV sẽ giới thiệu các bạn một số câu truy vấn SQL cơ bản, sử dụng các mệnh đề truy vấn này không quá khó nhưng để kết hợp chúng một cách hợp lý để có thể trả lại kết quả mong muốn thì cần phải hiểu được và luyện tập nhiều.

Khi chúng ta đã hiểu được chúng và logic hoạt động thì sẽ thay đổi một số mệnh đề để tối ưu hiệu quả và hiệu suất truy vấn của chúng.

1. Select ( Select Clause) - Các câu lệnh SQL cơ bản

Câu lệnh Select là một câu lệnh cơ bản nhất trong SQL, mục đích là truy vấn dữ liệu trong các bảng (Table).

Sử dụng bảng KHACHHANG  chúng ta đã tạo ở bài số 2 để làm ví dụ, bảng KHACHHANG sẽ lưu lại thông tin khách hàng của chúng ta. Cùng thực hành một số ví dụ cơ bản sau đây:

1.1/ Xem tất cả thông tin có trong bảng

— Truy vấn dữ liệu trên bảng KHACHHANG
— Truy vấn toàn bộ các cột.
— Syntax: 
               Select *
               From KHACHHANG;

Hoặc bạn cũng có thể dùng câu lệnh sau để đặt tên bí danh cho bảng ( Alias), kết quả đều giống nhau
— Syntax: 
               Select *
               From KHACHHANG as KH

Các câu lệnh SQL cơ bản
Câu lệnh truy vấn dữ liệu trên bảng KHACHHANG
1.2/ Xem thông tin của một số cột trong bảng

Câu lệnh SQL cơ bản này này sẽ giúp bạn xem thông tin các cột mà bạn muốn. VD mình muốn xem thông tin Tên, Sđt và ngày sinh của tất cả khách hành trong bảng.
— Syntax: 
               Select   HOTEN
                            , SODT
                            , NGSINH
               From KHACHHANG;

Và nếu bạn muốn đổi tên các cột trong bảng kết quả:
               Select   HOTEN as TEN
                            , SODT as SO_DIEN_THOAI
                            , NGSINH as NGAY_SINH
               From KHACHHANG;

2/ SQL Distinct - Các câu lệnh SQL cơ bản

Câu lệnh distinct được sử dụng cùng với Select, dùng để select các dữ liệu khác nhau, bỏ qua các dữ liệu trùng nhau. 
    – -Syntax:
                
Select distinct   <column1>
                       , <column2>
       From <table_name>
Lưu ý: Nếu bạn muốn cột nào không chứa giá trị trùng nhau thì thêm chữ Column trước tên cột đấy nhé

Các câu lệnh SQL cơ bản
3/ SQL Where - Các câu lệnh SQL cơ bản

Where là câu lệnh nhằm giới hạn phạm vi tìm kiếm. Chẳng hạn bạn muốn tìm kiếm những sản phẩm dịch vụ có điền kiện như doanh số lớn hơn 100.000

Vd: Tra cứu khách hàng có tổng hóa đơn lớn hơn 100.000
–Syntax:
               SELECT *
               FROM KHACHHANG
               WHERE DOANHSO > 1000000

Các câu lệnh SQL cơ bản
4/ SQL And Or (Và, hoặc)
And và Or là 2 lệnh điều kiện sử dụng trong where:

Chẳng hạn bạn muốn tìm danh sách các khách hàng có họ bắt đầu bởi chữ ‘Trần‘ và có tổng hóa đơn > 100.000

–Syntax:
               SELECT *
               FROM KHACHHANG
               WHERE DOANHSO > 3000000 and HOTEN like ” Tran%”

Các câu lệnh SQL cơ bản

And và Or là 2 lệnh điều kiện sử dụng trong where:

Chẳng hạn bạn muốn tìm danh sách các khách hàng tên bắt đầu với chữ ‘L‘ và có tổng hóa đơn < 25.000

–Syntax:
              SELECT *
              FROM KHACHHANG
              WHERE HOTEN LIKE ‘L%’ and DOANHSO < 25000

Các câu lệnh SQL cơ bản
5/ SQL IN ( Trong phạm vi)

Câu lệnh in trong where sử dụng trong tình huống tìm kiếm giá trị thuộc một tập hợp nhất định. 

Chẳng hạn bạn muốn tìm danh sách các khách hàng có ngày sinh vào ‘1960-10-22 ‘ VÀ ‘1981-12-31 ‘

–Syntax:
              SELECT *
              FROM KHACHHANG
              WHERE NGSINH in (‘1960-10-22 00:00:00.000’, ‘1981-12-31 00:00:00.000’)

Các câu lệnh SQL cơ bản

Như vậy, GNV đã chia sẻ với các bạn một số các câu lệnh SQL cơ bản. Hi vọng rằng với những chia sẻ này sẽ giúp các bạn có thêm các kiến thức trong việc sử dụng SQL để phân tích dữ liệu nhé.

GNV Academy.

Nội dung